The God of Job

This was the message I preached at San Pedro CRC last March 2013-most of the text is in Tagalog since I am making a summary of the book of Job -that the construction workers can easily understand and relate to:

The God of Job

 Read Text: Job 42:7-17

Especially verses 7 to 10

 1Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh:

2“Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin,

at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin.

3Itinatanong ninyo,

‘Sino akong nangahas na kayo’y pag-alinlanganan

gayong ako nama’y walang nalalaman?’

Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan,

ng mga hiwagang di abot ng aking isipan.

4Sinabi ninyong papakinggan ko ang iyong sasabihin,

at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin.

5Noo’y nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba,

subalit ngayo’y nakita ko kayo ng sarili kong mga mata.

6Kaya ako ngayon ay nagsisisi,

ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo, ako ay nakaupo.”

 rjosephhoffmannjob

7Pagkasabi nito kay Job, si Elifaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, “Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad nang ginawa ni Job. 8Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan, dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad nang ginagawa niya.”

9Ganoon nga ang ginawa nina Elifaz na Temaneo, Bildad na Suhita, at Zofar na Naamita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh.

Ibinalik ang Dating Kabuhayan ni Job

10Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati, nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job.

 Fallen Condition Focus:

  1. Fail to Trust
  2. Fail to be Holy and Righteous
  3. Fail to Relate with God

 Intro:

Usual Story  on the Patience of Job

True : Ezekiel 14:14, 20

14Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay.

 20Ako ang buháy na Diyos,” sabi ni Yahweh. “Naroon man sina Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak, sila lamang tatlo ang maliligtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay.”

 James 5:11

11Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon.

 Job is not my hero-since unstated assumptions are the sufferings he has to undergo

 This is a fast review of the book of Job-we will coast along the book

 Body:

  1. God is Holy and Righteous

      He delights in Job who is righteous – 1:1,5

      Job three friends expect Job to be righteous even in inner life

      As Job describe himself- 28:28;   31:1-34

      Read Job 29: 12-17 (Mala-FPJ na description)

      “12Sapagkat tinulungan ko ang dukha sa kanilang pangangailangan,

      dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan.

      13Pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian,

      natulungang mga biyuda sa tuwa’y nag-aawitan.

      14At ang lagi kong adhikain, katarungan at katuwiran ay siyang pairalin.

      15Para sa mga bulag, ako’y nagsilbing mata;

      at sa mga pilay, ako ang kanilang paa.

      16Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap,

      Kahit di ko kilala ay aking nililingap.

      17Ang lakas ng masasama, aking sinisira

      ang kanilang mga bihag, sinikap kong mapalaya.

  1. God creates and sustains this universe

      Job 38:1-7

      We are little compared to him

      Bildad: Job 25: 2-6 (Just a worm)

      “2“Makapangyarihan ang Diyos dapat siyang igalang;

      naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan.

      3Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang,

      lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan.

      4Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos?

      Sa harapan ng Maykapal siya ba’y dalisay nang lubos?

      5Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning,

      at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin.

      6Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod,

      may halaga kaya siya sa paningin ng Diyos?”

      Illustration: Wife – homemaker /housewife

      President PNOY- announcing our robust economy

      Then Sabah issue and Golan Heights kidnapping

  1. God loves to relates to his creatures especially man

      God takes delight on Job (1: 8)

 8“Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?” tanong ni Yahweh. “Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain,” dugtong pa ni Yahweh.

             God scolded Job’s friends –who just discuss about Him and box Him-like that of   INC and Dating Daan :

             Job 42: 7:

             7Pagkasabi nito kay Job, si Elifaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh.     Sinabi niya, “Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat          hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad nang ginawa ni Job

            Job prays and pleads to Him:

            Job 30:16-23

           
16
‘Halos mapatid na ang aking hininga,

hindi na maibsan ang hirap kong dala.

17Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit,

ginhawa’y di madama kahit isang saglit.

18Hinablot ng Diyos ang aking kasuotan,

at ako’y kaawa-awang kanyang kinwelyuhan.

19Pagkatapos noon, ako’y kanyang inihagis

lumubog sa putik, parang isang yagit.

20“Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing,

aking panalangin, hindi mo man lang pinansin.

21Bakit ako’y iyong pinagmamalupitan,

at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan?

22Bakit hinayaang ang buhay kong angkin,

bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin?

23Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan,

na huling hantungan ng bawat nilalang.

Satan_before_the_Lord

            Job really talks to Him

             Job 31:35-37

             35“Mayroon sanang nakikinig sa mga sinasabi ko,

isinusumpa kong lahat ito’y pawang totoo.

Sagutin sana ako ng Diyos na Makapangyarihan,

kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang.

36Ito’y aking ikukwintas

at isusuot na parang korona.

37Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa,

sa paglapit sa kanya’y wala akong dapat ikahiya.

Job even remembers the times when God is ‘good’ to Him

Sino ba naman ang di-maaantig ang puso pag nadinig ito?

Job 29: 1-5

1Muling nagsalita si Job,

2“Kung maibabalik ko lang ang mga unang araw

noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay;

3Nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay,

sa paglakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw.

4Noon, ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay,

kaibigang matalik ang Diyos na buháy, at sa buong pamilya ko, siya ang patnubay.

5Noon ay malapit ang Makapangyarihang Diyos sa akin,

at ang mga anak ko’y lagi sa aking piling.

jesus-and-satan-in-the-wilderness-610x392

In all of this Job wanted someone to accompany him and lawyer for him before God:

 Job 19:23-27

23“Ang mga salita ko sana’y maisulat

at maitala sa isang buong aklat!

24At maiukit sa bato itong mga sinabi ko

upang habang panaho’y mabasa ng mga tao.

25Ngunit alam kong di natutulog ang aking Tagapagligtas,

na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas.

26Pagkatapos na maubos itong aking buong balat,

makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas.

27Siya’y aking mamamasdan, at mukhaang makikita;

siya’y makikilala nitong aking mga mata.

Ang puso ko’y nananabik na masdan ko na siya.

  

He wanted to plead before Him face-to-face

 Even though God is not easily found:

 Job 23:1-9

1Ito naman ang sagot ni Job:

2“Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob,

bagama’t ako’y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos.

3Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan,

pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan.

4Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan

at ilalahad kong lahat ang aking katuwiran.

5Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin;

nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin.

6Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan?

Hindi! Sa halip, hinaing ko’y kanyang papakinggan.

7Sapagkat ako’y taong matuwid na haharap sa kanya,

kanyang ipahahayag na ako’y walang sala.

8“Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan;

hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran.

9Di ko rin siya nakita sa dakong hilaga,

at sa bandang timog, ni bakas ay wala.

Job is not perfect  and he made mistakes in judgment since

Job does not know everything –as seen here:

 Job 38:1-4

1Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo,

2“Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman?

Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan.

3Tumayo ka riyan at magpakalalaki,

tanong ko’y sagutin, ikaw ay magsabi.

4Nasaan ka nang likhain ko ang mundo?

Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo.

 

And yet Job talks and repent in front of God:

 Job 42:

1Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh:

2“Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin,

at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin.

3Itinatanong ninyo,

‘Sino akong nangahas na kayo’y pag-alinlanganan

gayong ako nama’y walang nalalaman?’

Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan,

ng mga hiwagang di abot ng aking isipan.

 

Apply:

  1. Personal Relationship- Do you know God? Do you still pray to Him?

      Do you feel His presence in your life? It is time to come to Him through Jesus.

 2.   Trust –do you trust Him as he carries you in financial troubles; sickness; failed     relationships; misunderstanding; flawed schedules?  Or are you thinking that you are the creator and sutainer of your life? –Trust God and lean       not on your understanding . Sabi nga na isang tao sa kanyang asawa-             “Right Hand- Steady ka lang”- “Left Hand- Huwag kang bibitiw”

                  Sabay sabay- “Andyan Naman si Lord”

 Proverbs 3:    

5Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,

at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.

6Sa lahat ng iyong gawain siya nga’y alalahanin,

upang ika’y patnubayan sa iyong mga tatahakin.

7Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman;

igalang mo’t sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan.

8Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag,

mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat.

 

3. Live a life -reflective of a Holy and Righteous Relationship with God

Baka Crony ka niya –instead asset ka sa relationship nila-meaning you are just a user not a worshipper and  a child of God?

 Review:

Since God is Holy- We live holy lives

Since God is our creator and sustainer- We must just trust Him

Since God wants a relationship with us- We must talk and relate to Him every day, every minute, every second of our life

 Romans 11:

33Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman! Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat,

34“Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon?

Sino ang maaaring maging tagapayo niya?

35Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya

na dapat niyang bayaran?”

36Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s